Structuur van onze organisatie

BOEI-Limburg bestaat uit twee entiteiten: Stichting BOEI-Limburg en BOEI-Limburg BV. Samen vormen zij één organisatie en functioneren zij als één geheel. De stichting fungeert als contractpartij voor de financiering van zorgverlening door de gemeenten, terwijl de BV de verantwoordelijkheid draagt voor de daadwerkelijke uitvoering van de zorg door haar medewerkers. De Verbindingsovereenkomst tussen beiden regelt de uitbesteding en verbindt beide entiteiten onlosmakelijk met elkaar.

Bestuur en toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn cruciaal voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg, het behalen van maatschappelijke doelstellingen en het winnen van maatschappelijk vertrouwen. BOEI-Limburg voldoet aan de normen voor verantwoording en de voorschriften voor een transparante werking van zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht, zoals vastgelegd in de Governancecode 2022 en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD (2020).

BOEI-Limburg kent een tweehoofdige raad van bestuur, die een volledige personele unie vormt tussen stichting en de BV. Dit garandeert coherentie en synergie in de besluitvorming.

De raad van toezicht is statutair gemandateerd binnen de stichting. Ondanks de scheiding tussen de stichting en de BV, houdt de raad toezicht op beide organisaties samen. Het houdt in dat de raad toegang heeft tot alle relevante stukken van de BV. Deze constructie garandeert een optimaal toezicht op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gehele organisatie.

Verantwoording en transparantie

Jaarlijks brengen wij een jaarverslag uit:

De Raad van Bestuur bestaat uit:

De heer M.M.J. Steenhuis, voorzitter

De heer J.H.H. Verhalle, lid

De leden van de Raad van Bestuur zijn tevens aandeelhouders van BOEI-Limburg B.V. Het dagelijks bestuur van BOEI-Limburg is gedelegeerd aan de directie, bestaande uit de heer M. M.J. Steenhuis (voorzitter raad van bestuur) en mevrouw M. Dijs (directeur zorg).

De Raad van Toezicht van BOEI-Limburg bestaat uit:

De heer L.G.L.J.M. Peeters, voorzitter

De heer B.M.H. van de Langenberg, vicevoorzitter

Mevrouw E.V.T.E. van der Woning, lid