Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks-, behandelings- of begeleidingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen BOEI-Limburg en de cliënt. BOEI-Limburg is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Venlo onder handelsregisternummer 58902295. Onderzoek, behandeling en begeleiding bij BOEI-Limburg vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden.

Verantwoordelijkheden, privacy, uitgifte van informatie en klachten

Geldige documenten
BOEI-Limburg c.q. de behandelaar van BOEI-Limburg is wettelijk verplicht om uw identiteit te verifiëren. De cliënt dient er zorg voor te dragen dat hij of zij in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs bij het eerste gesprek (matchingsgesprek). Om voor vergoeding van de onderzoeks- en/of behandeltrajecten in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van een beschikking voor de zorg van de gemeente waar u staat ingeschreven óf een verwijsbrief van de huisarts/kinderarts/jeugdarts of specialist. De verwijsbrief of een eventueel zorgplan (of toezegging) van de gemeente dient in het bezit van BOEI-Limburg te zijn alvorens er een matchingsgesprek plaatsvindt.

Kosten en vergoedingen
Onder 18 jaar:
Behandeling/begeleiding van kinderen onder de 18 jaar wordt bekostigd door de gemeente, als u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief of een beschikking vanuit de gemeente waar u ingeschreven staat. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) teruggekoppeld worden naar de gemeente waar u woonachtig bent.

Vanaf 18 jaar:
Behandeling kan vanaf 18 jaar deels vergoed worden door de zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw verzekering en een eventueel aanvullend pakket. Houdt u rekening met het verplichte eigen risico in het basispakket. Net als bijvoorbeeld voor medicijnen, komen ook de kosten van de behandeling ten laste van dit eigen risico. Dit kan betekenen dat u een deel van de behandeling zelf betaalt.

Als u boven het verplichte eigen risico nog een vrijwillig eigen risico heeft, dan kunnen de kosten van uw behandeling verder oplopen. Als de hulpverlening het kalenderjaar overschrijdt, dan keren deze kosten jaarlijks terug.

U ontvangt van ons een factuur. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de dekking in uw polis kan de vergoeding lager uitvallen en kunnen verschillende soorten behandeling worden vergoed vanuit een aanvullend pakket. Informeert u voor de mogelijkheden bij uw zorgverzekering. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Bereikbaarheid
U bent er verantwoordelijk voor dat u bereikbaar bent. Dat wil zeggen: BOEI-Limburg is te allen tijde op de hoogte van het juiste adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Bij verandering van deze gegevens, dient u de behandelaar van BOEI-Limburg hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

Informatieverstrekking
Er wordt van u verwacht dat u de behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van uw problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de behandelaar sneller en beter het traject vormgeven en kan deze gerichtere zorg bieden. Van u wordt verder verwacht dat u zo veel mogelijk met de behandelaar meewerkt en adviezen opvolgt.

Afspraken afzeggen of verzetten
Kunt u niet naar een afspraak komen, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Voor gesprekken die op maandag gepland staan, kunt u in het weekend een annulering per e-mail naar administratie@boei-limburg.nl sturen. Wordt de afspraak korter van tevoren afgezegd, dan wordt 50% van het consult in rekening gebracht. Als de afspraak helemaal niet wordt afgezegd, dan brengt BOEI-Limburg 75% van het consult in rekening. Bent u verhinderd en wilt u een afspraak verzetten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met BOEI-Limburg via telefoonnummer 077-3523883.

Klachten /geschillen
Bent u ontevreden over een beslissing of handeling van een behandelaar van BOEI-Limburg, dan heeft het de voorkeur om dit in eerste instantie met de desbetreffende behandelaar te bespreken. Is het probleem naar uw mening nog niet opgehelderd, dan kunt u dit vervolgens aan de directie van BOEI-Limburg voorleggen. Het is te allen tijde mogelijk om bij een onafhankelijke klachtencommissie een klacht in te dienen.

Rechten en Privacy kinderen en jeugdigen
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan behandelaren gebonden zijn. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBG), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtenrecht en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat de gegevensverwerking binnen BOEI-Limburg onder deze wetten vallen en alle informatie die de behandelaar over uw kind/gezin heeft, vertrouwelijk is. Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. De dossiervorming vindt plaats conform de wettelijke eisen en beroepscodes. U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen waarbij er uitdrukkelijk toestemming gegeven dient te worden. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen. Het dossier is eigendom van BOEI-Limburg en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie van het dossier opvragen of gedeelten hiervan. Na afloop van het traject wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Contact met huisarts, andere verwijzer of externe betrokkene
Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De privacyregels worden conform de wettelijke bepalingen uitgevoerd. Indien nodig wordt uw huisarts, een eventuele andere verwijzer, een betrokken externe behandelaar en/of school benaderd. Indien er contact opgenomen wordt met anderen, informeert BOEI-Limburg u daarover per gelegenheid. Met uitzondering van de verwijzer (arts, gemeente of gecertificeerde instelling) is daarvoor toestemming nodig. De behandelaar van BOEI-Limburg mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld bij onveiligheid. Er is geen toestemming nodig wanneer er over de behandeling overleg gepleegd dient te worden met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben. De verwijzer wordt op de hoogte gebracht van de start van het traject en het einde van een traject.

De verwijzer ontvangt na afloop van het behandeltraject bij BOEI-Limburg een eindverslag. Bij verwijzing door de gemeente of een gecertificeerde instelling, wordt de betreffende verwijzer geïnformeerd over de start, voortgang en beëindiging van het traject. De behandelaar van BOEI-Limburg is vanuit de gemeente verplicht om gegevens te registreren die persoonlijk herleidbaar zijn, waaronder NAW-gegevens. Tevens is de behandelaar volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om u over die registratie informeren. Indien u geen toestemming geeft voor het uitwisselen van deze gegevens met de gemeente, betekent dit dat de kosten voor verleende zorg niet vergoed zullen worden door de gemeente. U dient deze dan zelf te betalen. Als u de registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met de behandelaar van BOEI-Limburg te overleggen.

Toestemming voor onderzoek/behandeling en informatieverstrekking
Om een traject bij BOEI-Limburg te kunnen starten is een schriftelijke toestemming van (beide) gezaghebbende ouder(s) of verzorger(s) nodig voor intake, onderzoek en behandeling of begeleiding van een kind onder de 16 jaar. Zonder deze toestemming kan de behandeling wettelijk niet van start gaan. Houdt u hier rekening mee. Deze toestemming wordt verstrekt als (beide) gezaghebbende ouder(s) of verzorger(s) de zorgovereenkomst en het behandelplan tekenen. In voorkomende gevallen kan er op verzoek twee zorgovereenkomsten verstrekt worden die door beide partijen apart ondertekend worden. Er wordt aan beide ouders dezelfde informatie verstrekt. Eventueel afwijkende afspraken hierover staan in het cliëntdossier. Indien er sprake is van eenhoofdig gezag wordt er gevraagd om een verklaring van de rechter/ gemeente waarin dit aangetoond wordt. De verklaring van de rechtbank hieromtrent dient bij in BOEI-Limburg in het bezit te zijn vóór aanvang van de eerste afspraak (intake).

Tevredenheidsonderzoek
De behandelaar wil graag meten hoe effectief de behandeling is. Hij/zij wil bijvoorbeeld meer weten over het verloop van de therapie en of de klachten van uw kind daadwerkelijk verminderen. Om dat te meten, worden er verschillende vragenlijsten afgenomen. Deze vragenlijsten kunnen anoniem ingevuld worden.

Tussentijds opzeggen overeenkomst
BOEI-Limburg is gerechtigd de behandelovereenkomst tussentijds op te zeggen in de situatie als bedoeld in artikel 6 van de Betalingsvoorwaarden, te vinden op onze website. Voorts is BOEI-Limburg gerechtigd de behandelovereenkomst op te zeggen of de uitvoering op te schorten indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus jegens BOEI-Limburg, haar medewerker(s), of andere cliënten gedraagt. Na afloop van de behandeling volgt een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt en zijn/haar ouders over de behandeling. De behandelaar van BOEI-Limburg zal u hierover nader informeren. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

Bereikbaarheid
U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk via het secretariaat (077-3523883) of per mail (administratie@boei-limburg.nl). BOEI-Limburg is buiten kantooruren niet bereikbaar. Bij spoedeisende psychische hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Crisis Hulp Jeugd (CHJ) via 043- 6045777.

Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u terecht bij uw behandelaar of contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 077-3523883 of via e-mail administratie@boei-limburg.nl.