Samenwerking

Samen maken we het verschil!

Passende zorg bieden betekent samenwerken met onze eigen zorgpartners, maar ook met andere (zorg)organisaties. Zo bieden we samen de beste kwaliteit zorg aan onze cliënten en werken we aan vernieuwing van zorg. Wij willen voorkomen dat kinderen zorg nodig hebben. Daarvoor zetten we met onze activiteiten ook in op preventie aan de basis en zoeken we een goede samenwerking met onderwijs en buurtwerk.

GrandCare is onderaannemer van BOEI-Limburg wat betreft langdurige en intensieve hulpverlening in de thuissituatie, door de regio gedefinieerd als Ambulante hulp Duurzaam. GrandCare is een zorg en welzijnsorganisatie die stevig in de regio is geworteld en veel ervaring heeft opgebouwd op dit gebied. GrandCare is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de hulpverlening.

STRAEL PMT is een onderaannemer van BOEI-Limburg. De organisatie die is gespecialiseerd in psychomotorische therapie (PMT) voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen. Het doel is om ze weer te laten stralen. Bewegen is hierbij het middel. De cliënt is het uitgangspunt.

Het doel van de samenwerking is om bij complexe casussen met de betrokken deelnemers gezamenlijk en in afstemming met de cliënt c.q. het gezin te komen tot een plan van aanpak voor een passende oplossing en gezamenlijk zorg te dragen voor de uitvoering van deze oplossing.

Hendig is een samenwerking tussen de gemeente Peel en Maas en diverse organisaties gericht op zorg, welzijn en opvoeding/ontwikkeling, waaronder BOEI-Limburg. Hendig staat voor betere en simpelere samenwerking, zonder organisatieschotten, tussen hulp- en zorgverleners, gemeente en andere netwerkpartners.

Het pact van Venlo vormt de sociale basis van waaruit vrijwilligers van het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo en de professionals van BOEI-Limburg samenwerken. Doel is elkaar vinden en verbinden op kracht en expertise met korte lijntjes en kennis delend. Vrijwilligers kunnen worden ingezet bij het oplossen van belemmeringen die een goede behandeling en herstel in de weg staan.

Het GGZ platform is gericht op de bevordering van regionale samenwerking, kennisdelen en vergroten. Nieuwe ontwikkelingen en signalen (lokaal, regionaal en landelijk) in de ggz maatschappelijke opvang en begeleid wonen worden gedeeld, knelpunten worden besproken en oplossingen aangedragen. Tevens willen we als platform bijdragen beleidsontwikkelingen in de regio.

Met onze eHealth toepassingen zijn wij onderdeel van het EVIE Platform. Het platform biedt één online plek waar alles van en voor de gehele keten in de regio samenkomt: de sociale kaart, eHealth, consultatie, preventie en lokale initiatieven. Het is één platform dat er onder andere voor zorgt dat patiënten, bij een doorverwijzing, niet opnieuw moeten beginnen met een module waarmee ze bij de POH-GGZ al gestart waren. Daarnaast is er één platform waarin gegevens juist onthouden worden. De patiënt blijft hierdoor toegang houden tot zijn of haar werk, modules, dagboeken en psycho-educatie.

Wij werken samen met de regionale huisartsen via Provico. Een netwerk voor de GGZ-zorg in de huisartsenpraktijk. Provico is actief in Noord-Limburg. Provico heeft contracten met huisartsen en professionals in de Basis GGZ (waaronder BOEI-Limburg) en Specialistische GGZ waardoor samenwerking via consultatie en diagnostiek mogelijk is.

Vanuit de visie van zinnige zorg wordt samengewerkt met Unik. Voor kinderen, jeugdigen en/of ouders met een licht verstandelijke beperking leggen wij samen de verbinding tussen GGZ-behandeling en VGZ-begeleiding. In gevallen waarbij sprake is van langdurig schoolverzuim organiseren we de hulp vaak vanuit een gezamenlijke integrale aanpak, die goed aansluit op de mogelijkheden en hulpvraag van de cliënt. Er wordt gezorgd dat behandelinterventies beter begrepen worden en duurzaam beklijven en begeleiding geboden thuis of op school.

Een aantal initiërende partners hebben in 2020 besloten om samen vorm te geven aan een netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht & obesitas. Het resultaat van deze samenwerking is Keigezond Limburg! Het doel is het leefgedrag van kinderen op een positieve manier veranderen. Preventie en zorg zijn in deze aanpak met elkaar verbonden vanuit zowel het sociaal- als het zorgdomein, met een brede blik op het kind en z’n omgeving. Vanuit BOEI-Limburg is een Centraal Zorgverlener (CZV) actief binnen deze netwerkaanpak. De CZV zorgt voor intake en begeleiding van kind en gezin (motiveren en ondersteunen) en de coördinatie van de ondersteuning en zorg voor deze kinderen.

Met deze Limburgse alliantie is er een unieke kans om landelijk voorop te lopen in het realiseren van een netwerkaanpak. Niet alleen doordat we kunnen voortborduren op de landelijke basis die is gelegd door Kind naar Gezonder Gewicht, het fundament van het wetenschappelijk bewezen programma van COACH/MUMC+, de pilot ‘Your COACH Next Door’ in Maastricht en de inspanningen die daar al geleverd zijn, maar ook doordat de zorgverzekeraars CZ en VGZ de bereidheid hebben uitgesproken deze Limburgse netwerkaanpak mee te willen ondersteunen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem dan gewoon contact met ons op!

Neem dan gewoon contact met ons op!

Contactpagina openen (klik hier)