Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek-, behandelings- of begeleidingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen BOEI-Limburg en de cliënt. Expertise centrum BOEI-Limburg is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Venlo onder handelsregisternummer 58902295.
Onderzoek, behandeling en begeleiding bij BOEI-Limburg vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden.

Inleiding
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kun je sinds 2014 in drie onderdelen onderscheiden: (1) huisartsenzorg met in veel gevallen ggz-ondersteuning door praktijkondersteuning GGZ, (2) de Generalistische Basis-GGZ en (3) de Gespecialiseerde GGZ. De Generalistische Basis-GGZ (BGGZ) richt zich op psychologische hulp voor kinderen/gezinnen met lichte tot matige psychische problemen. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling. De Specialistische GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar het kan ook gaan om langdurende psychotherapeutische hulp.

Verantwoordelijkheden
De Gezondheidszorg-psycholoog (BIG) is een generalist die algemeen inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. De GZ-psycholoog is een zelfstandig behandelaar van psychische stoornissen en van psychische aspecten bij lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de levenssfeer. De deskundigheid van de GZ-psycholoog blijkt in de toepassing van de psychologische kennis en vaardigheden die met name gericht is op de hoofdtaken diagnostiek en behandeling. Erkende GZ-psychologen staan geregistreerd in het BIG-register van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (http://www.bigregister.nl/). De GZ-psycholoog mag als regiebehandelaar optreden. De minister heeft de Orthopedagoog-Generalist – naast de BIG-beroepen - een aantal jaar aangewezen als regiebehandelaar in de basis-GGZ.

Beroepscode
De professionals werkzaam bij BOEI-Limburg handelen volgens de gedragsregels en richtlijnen van de beroepsverenigingen en registers waar zij bij aangesloten zijn; SKJ, NVO, NIP, BIG-register, NFG, NvGzP, IBvA, SPHBO, AGB, RBCZ, NVRG, NVVS, FVB en Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Verantwoordelijkheden cliënt
Geldige documenten
BOEI-Limburg c.q. de professional van BOEI-Limburg is wettelijk verplicht om uw identiteit te verifiëren. De cliënt dient er zorg voor te dragen dat hij of zij in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs bij het eerste gesprek (intakegesprek). Om voor vergoeding van de onderzoeks- of behandeltrajecten vanuit de gemeente in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van óf een beschikking voor de zorg van de gemeente waar u staat ingeschreven óf een verwijsbrief door de huisarts/kinderarts/jeugdarts of specialist. De verwijsbrief of een eventueel zorgplan van de gemeente wordt door de cliënt voorafgaand aan het intakegesprek overhandigd. 

Kosten en vergoedingen
Onder 18 jaar
Behandeling/begeleiding van kinderen onder de 18 jaar wordt bekostigd door de gemeente, mits u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief of beschikking vanuit de gemeente waar u ingeschreven staat (geldend voor de gemeenten waar BOEI-Limburg een overeenkomst mee heeft). Hiervoor is het noodzakelijk dat wij uw naw-gegevens terugkoppelen naar de gemeente waar u woonachtig bent. 

Vanaf 18 jaar
Behandeling kan vanaf de 18 jaar deels vergoed worden door de zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw verzekering en een eventueel aanvullend pakket. Houdt u rekening met het verplichte eigen risico in het basispakket. Net als bijv. medicijnen komen ook de kosten van de behandeling ten laste van dit eigen risico. Dit kan betekenen dat u een deel van de behandeling zelf betaalt. Als u boven het verplichte eigen risico nog een vrijwillig eigen risico heeft, kunnen de kosten van uw behandeling verder oplopen. Als de hulpverlening het kalenderjaar overschrijdt, keren deze kosten jaarlijks terug. Informeer vooraf goed bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering kunnen verschillende soorten begeleiding worden vergoed vanuit een aanvullend pakket. Informeer voor de mogelijkheden bij uw zorgverzekering.
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Bereikbaarheid
De cliënt is er verantwoordelijk voor dat hij of zij goed bereikbaar is. Dat wil zeggen: BOEI-Limburg is ten allen tijde op de hoogte van het juiste adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Bij veranderingen van deze gegevens dient de cliënt de professional van BOEI-Limburg hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen

Informatie verstrekking
Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij de behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de behandelaar sneller en beter een passend zorgaanbod inzetten. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de behandelaar meewerkt en adviezen opvolgt.

Afspraken afzeggen of verzetten
Wanneer u niet naar een afspraak kunt komen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Voor gesprekken die op maandag staan gepland, kunt u in het weekend per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een annulering versturen. Als de afspraak korter van tevoren wordt afgezegd, wordt 50% van het consult in rekening gebracht. Als de afspraak helemaal niet wordt afgezegd, wordt 75% van het consult in rekening gebracht. Als u verhinderd bent of u wilt een afspraak verzetten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met BOEI-Limburg via het telefoonnummer 077-3523883.

Klachten /geschillen
Indien u ontevreden bent over een beslissing of handeling van een professional van BOEI-Limburg is het goed om dit in eerste instantie met de desbetreffende professional zelf te bespreken. Indien het probleem dan naar uw mening nog niet is opgelost, kunt u het vervolgens bij de directie van BOEI-Limburg voorleggen. Het is ten allen tijde ook mogelijk om bij een onafhankelijke klachtencommissie een klacht in te dienen. De klachten- en geschillenprocedure is op onze website te downloaden via http://boei-limburg.nl/organisatie-boei-limburg/downloads

Rechten en Privacy kinderen en jeugdigen
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan professionals gebonden zijn. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBG), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtenrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit houdt onder meer in dat de gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die de professional over uw kind/gezin heeft, vertrouwelijk is. Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. De dossiervorming vindt plaats conform de wettelijke eisen van de WGBO en beroepscodes. U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen waarbij er uitdrukkelijk toestemming gegeven dient te worden. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen. Het dossier is eigendom van BOEI-Limburg en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 20 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

Contact met huisarts, andere verwijzer of externe betrokkene
Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De privacyregels worden conform de wettelijke bepalingen uitgevoerd. Indien nodig benaderen wij ook uw huisarts, een eventuele andere verwijzer, een betrokken externe behandelaar en/of school. De verwijzer brengen wij op de hoogte van de start van het traject en het einde van het traject.
De professional van BOEI-Limburg is vanuit de gemeente verplicht om gegevens te registreren die persoonlijk herleidbaar zijn, waaronder naw-gegevens en de doelen van de behandeling. Tevens is de professional van uw kind volgens de Wet Bescherming Persoonsgegeven (WBP) verplicht om u over die registratie informeren. Indien u geen toestemming geeft voor het uitwisselen van deze gegevens met de gemeente, betekent dit dat de kosten voor verleende zorg niet vergoed zullen worden door de gemeente. U dient deze dan zelf te betalen. Als u de registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met de professional van BOEI-Limburg te overleggen.
Alleen met toestemming van de cliënt en ouders/verzorgers (als cliënt jonger dan 16 jaar is) mag de professional van BOEI-Limburg de betrokkenen informeren over het verloop van de behandeling. Indien de professional informatie over de cliënt wil opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraagt de behandelaar ook altijd eerst toestemming van de cliënt. De toestemming wordt geregeld in de zorgovereenkomst die ingevuld meegenomen dient te worden naar het eerste gesprek (intake). De professional van BOEI-Limburg mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming nodig wanneer hij over de behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Toestemming voor onderzoek/behandeling en informatieverstrekking
In situaties van echtscheiding met gedeeld ouderlijk gezag is een schriftelijke toestemming van beide ouders nodig voor intake, onderzoek en behandeling of begeleiding van een kind onder de 16 jaar. Zonder deze toestemming kan de behandeling wettelijk niet van start gaan. Houdt u hier rekening mee. Deze toestemming wordt verstrekt als beide ouders de zorgovereenkomst tekenen. In voorkomende gevallen kunnen op verzoek twee zorgovereenkomsten verstrekt worden die door beide partijen apart ondertekend kunnen worden. Wij verstrekken aan beide gezaghebbende ouders dezelfde informatie. Eventueel afwijkende afspraken hierover staan in het cliëntdossier. Indien er na de intake behandeling gestart wordt, dienen beide gezaghebbende ouders en kinderen boven de 12 jaar, schriftelijk toestemming te geven voor het voorgestelde behandelplan, alvorens de behandeling kan starten. Indien er sprake is van eenhoofdig gezag vragen wij om een verklaring van de rechter/ gemeente waarin dit aangetoond wordt. De verklaring van de rechtbank hieromtrent dient bij in ons het bezit te zijn vóór aanvang van de eerste afspraak (intake).

Tussentijds opzeggen overeenkomst
BOEI-Limburg is gerechtigd de behandelovereenkomst tussentijds op te zeggen in de situatie als bedoeld in artikel 6 van de Betalingsvoorwaarden te vinden op onze website. Voorts is BOEI-Limburg gerechtigd de behandelovereenkomst op te zeggen of de uitvoering op te schorten indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus jegens BOEI-Limburg, haar medewerker(s) of andere cliënten gedraagt. Na afloop van de behandeling volgt een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt en zijn/haar ouders over de behandeling. De professional van BOEI-Limburg zal u hierover nader informeren. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

Kwaliteitsmanagement
BOEI-Limburg vindt het belangrijk om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te waarborgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kwaliteitskeurmerk ISO 9001. Om het kwaliteitsmanagementsysteem van BOEI-Limburg te certificeren, wordt een jaarlijkse controle gehouden. Hiervoor is dossiertoegang noodzakelijk. 

Bereikbaarheid
Cliënten kunnen telefonisch contact opnemen met onze praktijk of via het secretariaat 077-3523883 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. BOEI-Limburg is buiten kantooruren niet bereikbaar. In crisissituaties kunt u contact opnemen met uw huisarts, de huisartsenpost 0900-8818 of de crisisdienst.

Vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw behandelaar of contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 077-3523883 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..