Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van BOEI-Limburg, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de hulpverlener en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3
BOEI-Limburg factureert maandelijks, tenzij er sprake is van een zorgpakket. Dan zal er na de afronding van de behandeling een factuur worden gestuurd.

Artikel 4
De door BOEI-Limburg aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het product en/of diensten dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5
Indien door de cliënt aan BOEI-Limburg machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan gebruik gemaakt.

Artikel 6
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.  BOEI-Limburg kan ervoor kiezen om (tijdelijk) te stoppen met de zorg- en dienstverlening.

Artikel 7
Bij geen betaling binnen de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum zal BOEI-Limburg de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin BOEI-Limburg de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt BOEI-Limburg de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 8
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is BOEI-Limburg zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40 euro.

Artikel 10
Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de hulpverlener onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een gewichtige reden voor beëindiging.